ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ
No data was found

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно настоящите  Общи условия ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, срещу заплащане на застрахователна  премия от страна на Застраховащия и/или Застрахования, застрахова товари, предмет на внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на техния превоз, независимо от вида на транспoртното средство.
Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно състояние, по теглови единици.

II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Застрахователят осигурява покритие на различните видове товари срещу рисковете, на които са изложени по време на превоза им по общоприетите в международната застрахователна практика клаузи, съответстващи на вида на товара и/или начина на превоз.

III. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застрахователят осигурява застрахователно покритие срещу загуба, повреда или разноски, пряка последица от настъпването на рисковете, покрити, съгласно ИНСТИТУТСКИТЕ КАРГО КЛАУЗИ. Застрахователят може да осигури застрахователно покритие и по други действащи и прилагани на международния застрахователен пазар специализирани карго клаузи, съответстващи на вида на товара или начина на превоз по избор на Застрахования или действащия като негов представител.
След договаряне със Застрахования, Застрахователят може да групира различни рискове, да разширява или да ограничава отговорността си с отделни клаузи.
Застрахователят осигурява покрития срещу: военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения по искания на Застрахования и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия.
Застрахователят осигурява покритие на рискове и разходи  за превозвани товари на територията на Република България.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

4.1 Застрахователната сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор.
4.2 Застрахователната стойност е действителната стойност на застрахования товар в мястото и времето на натоварването му.
4.3 В застрахователната стойност може да се включи сумата за мита, акцизи и ДДС.
4.5 Отговорността на Застрахователя, съгласно настоящите Общи условия, е до размера на застрахователната сума, но не повече от действителната стойност на товара.
4.6 Надзастраховане:
Ако е договорена застрахователна сума, по-голяма от действителната стойност на застрахования товар и същият погине или бъде повреден, обезщетението е до размера на действителната стойност на товара.
4.7 Подзастраховане:
Ако е договорена застрахователна сума по-малка от действителната стойност на застрахования товар и същият погине, или бъде повреден, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и действителната стойност.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

5.1  Застрахователна премия:
За носения риск Застраховащият и/или Застрахованият дължи на Застрахователя застрахователна премия;
Застрахователната премия за покритите от Застрахователя рискове се определя в процент от застрахователната сума и се договаря между Застрахования и Застрахователя за всяка една застраховка. Като база на договарянето се използват тарифите на Застрахователя.
Условия за плащане на премията от страна на Застрахования  и последиците от неплащане или от неточно плащане:
Застрахованият заплаща застрахователната премия при връчване на застрахователната полица от Застрахователя, освен ако е уговорено друго.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Размер на застрахователното обезщетение.
Застрахователното обезщетение е равно на действителния размер на загубата и/или щетата на застрахования товар, причинена от застрахователно събитие към деня на неговото възникване, но не повече от застрахователната сума. В допълнение Застрахователят ще плати и всички разноски, разумно направени за установяване причината и размера на загубата или щетата;
Застрахователното обезщетение се определя въз основа на поетите от Застрахователя отговорности, представени от Застрахования документи, разследвания и експертизи, извършени от Застрахователя;
От обезщетението се приспадат всички суми, които Застрахованият е получил от други лица за същата загуба или повреда;
Претенции за изплащане на обезщетение.
6.1 Искания за изплащане на застрахователно обезщетение се предявяват в писмена форма. Застрахованият е длъжен да докаже:
а) наличието на застрахователен договор;
б) настъпването на застрахователно събитие;
в) правата върху застрахователния товар;
г) размера на щетата и разноските за установяването й.
Срок за плащане.
6.2 Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в 15-дневен срок от получаването на всички необходими документи. За застрахователните обезщетения лихви не се дължат.
 
 
 
Тези Общи условия по застраховка “ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ” са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на 25.06.2013 год.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg