Подаване на сигнали

Подаване на сигнали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

Съгласно Вътрешните правила за обработване на сигнали и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

В ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД вярваме, че създаването на безопасни канали за докладване на нередности подобряват управленските процеси в Дружеството и насърчават културата на служителите да подават сигнали.

Създадохме своите Вътрешни правила за обработване на сигнали спрямо европейското и българското законодателства и насърчаваме своите служители и други свързани с Дружеството в работен контекст лица да подават сигнали за нередности по ефективен и отговорен начин.

Може да подадете сигнал по няколко достъпни начина и той ще бъде разгледан веднага от отговорните, за неговото решаване, служители!

Как да подадете сигнал за нередности?

Може да подадете сигнал до длъжностните лица по разглеждане на сигналите за нередности:

 • чрез телефонен разговор на телефон + 359 2 904 7728.
 • по време на лична среща с длъжностното лице;
 • чрез Системата за поверително докладване на адрес:

Whistle blowing (crsys.org)

Какво трябва да съдържа сигналът?

Независимо кой начин за подаване на сигнал изберете следва да имате предвид:

 • Преди да подадете сигнал трябва да се уверите, че имате основателна причина да считате, че информацията за нарушението е вярна към момента на подаването й, че тази информация попада в обхвата на нарушенията описани в Правилата за докладване на нередности.
 • Бъдете готови да опишете: къде се е случило нарушението, тематичната област на подадения сигнал, кога се е случило нарушението, конкретни данни за него, имената на лицето/лицата, срещу който/които подавате сигнал, как Вие като сигнализиращо лице имате отношение към докладваните факти, както и да опишете деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни.
 • Добре е да подготвите и приложите всички писмени доказателства, с които разполагате.
 • Може да посочите лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация.

 

ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години няма да бъдат разглеждани, освен ако нарушенията продължават.

Какво се случва след като подадете сигнал?

В срок до 7 дни след получаването на сигнала служителят, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата.

Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Допълнителна информация за подаването на сигнали и защитата на лицата, подаващи сигнали ще намерите в Правила за докладване на нередности, Глава шеста: Подаване на сигнал и Глава Трета: Защита на лицата, сигнализиращи за нередности и Глава седма: Провеждане на разследване.

За какво трябва да внимавате преди да подадете сигнал?

Необходимо е да имате основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация е в работен контекст. В понятието работен контекст се включват настоящи или минали работни дейности, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, ако подадат такава информация.

Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на вътрешните правила на Дружеството и на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Трябва да знаете:

Носите отговорност, в случай, че съзнателно подадете сигнал с невярно съдържание.

Засегнатото от сигнала лице също се ползва от права като право на защита, на изслушване и достъп до данните от сигнала при запазване на Вашата самоличност, право на справедлив процес и на обезщетение при сигнали, съдържащи невярна информация.

При подаване на недостоверна информация, уронваща престижа на Дружеството или трето лице, лицето, подало сигнала подлежи на пълна имуществена отговорност за причинените щети на Дружеството и на засегнатите лица.

Кой може да подаде сигнали за нередности?

Може да подадете сигнал за нарушение, което Ви е станало известно в качеството на:

 • Работник или служител в ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, независимо от характера на работата и от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Доброволец, платен или неплатен стажант в ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД;
 • Акционер, член на Съвета на директорите на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД;
 • Лице, което работи за ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД;
 • Кандидат за работа в ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • Работник или служител на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД;
 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности, извършвани в ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения, и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

 Имайте предвид, че:

 • защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, както и на лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или, с които е свързано по друг начин в работен контекст.
 • имате право на юридическа помощ от Националното бюро за правна помощ (НБПП) в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ.

 

За какво може да подадете сигнали за нередности?

Областите, в които би могло да има нередности, за които да подадете сигнал в обхвата на дейността на Дружеството е възможно да бъдат:

 • Нарушения на българското законодателство или Актове на Европейския съюз в областта на: Обществените поръчки;
 • Финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Безопасността и съответствието на продуктите;
 • Безопасността на транспорта;
 • Опазването на околната среда;
 • Радиационната защита и ядрената безопасност;
 • Безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • Общественото здраве;
 • Защитата на потребителите;
 • Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • Сигурността на мрежите и информационните системи, националните актове, които ги въвеждат и вътрешните правила, приети във връзка с тяхното приложение;
 • Нарушения засягащи финансовите интереси на ЕС, посочени в чл. 325 от ДФЕС и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • Нарушения, свързани с вътрешния пазар на Европейския съюз, както е посочено в чл. 26, параграф 2 от ДФЕС, включително правилата на Европейския съюз относно конкуренцията и държавните помощи;
 • Нарушения свързани с действия, които нарушават корпоративното данъчно облагане, данъчни схеми или с договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращият е узнал във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения – доколкото предполагат сезиране на компетентните органи;
 • Нарушения на българското законодателство в областта на: правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

Какви са мерките за защита и какво означава задължението за поверителност?

При подаване на сигнал ще бъдете защитени от разкриване на самоличността Ви чрез различни мерки:

 • неразкриване – пряко или косвено на самоличността;
 • неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;
 • неразгласяване на фактите и данните, станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
 • опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала от нерегламентиран достъп на трети лица, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация;
 • забрана да се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а в случай, че бъдат случайно събрани, същите се заличават.

ВАЖНО: Самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз, включително с оглед гарантиране правото на защита на засегнатото лице.

ЗАД „Асет Иншурънс“ АД няма да допуска негативни действия и мерки по отношение на лицата, подаващи сигнали като:

 • Временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и накърняване на достойнството им, дискриминация и др.
 • Разкриване на самоличността, освен в позволените от закона случаи, се ползват освен лицата, които имат право да подават сигнали, и свързаните с тях лица – например колеги и роднини.

ВАЖНО: Защита се предоставя и на съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на дружеството, лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици, юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Сигнал може да бъде подаден и до компетентния държавен орган.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е централният орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. Комисията препраща сигналите към контролните институции.

Информация за подаването на сигнали може да намерите в техния уебсайт в секция Подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Настоящият документ има информативен характер и не представлява правен съвет. В случай на необходимост Ви съветваме да потърсите правна помощ като се обърнете към юрист.

Пълният текст на законодателната уредба на национално ниво, отнасяща се до защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения може да намерите в следните нормативни документи:

Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти

Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

Служителите на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД могат да се запознаят с установената в дружеството вътрешна организация за приемане на сигнали от въведените Вътрешни правила за обработване на сигнали.

Обработване на личните данни

Ръководството на ЗАД „Асет Иншурънс” АД ще предприеме всички необходими мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Подаването на сигнали за нередности или изразяването на опасения за възникването на евентуални нередности няма да доведе до ответни действия като уволнение, заплаха или всякакъв друг вид увреждащо поведение.

Личните Ви данни се обработват на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.     

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат само служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени от ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: за времето на извършване на проверката по сигнала, времето необходимо за по-нататъшни разследвания и времето за съхранение на сигнала. Сигналите и приложените към тях материали, включително последващата документация, свързана с разглеждането им, се съхраняват от задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона за срок от 5 години след приключване на разглеждането на сигнала от него, освен при наличието на образувано наказателно, гражданско, трудовоправно и/или административно производство във връзка с подадения сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg