ЗАСТРАХОВКА „КРЕДИТИ“

ЗАСТРАХОВКА „КРЕДИТИ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Застрахователят сключва договори по застраховка “Кредити” по Общите условия на застраховката с кредитни институции, съгласно определението на това понятие дадено в Закон за кредитните институции, по-нататък наричани Застрахован.
Всички плащания и лимити по застрахователния договор са в лева, освен ако не е договорено друго.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

По  силата на тази застраховка, срещу платена застрахователна премия, Застрахователят покрива риска от „обща неплатежоспособност” на задължените лица (кредитополучатели)  за неплатените от тях дължими суми по предоставените от Застрахования кредити.

ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

3.Отговорността на Застрахователя възниква при просрочване на плащане на главницата по кредита с повече от 90 (деветдесет) дни, поради:
 
3.1.изпадане на кредитополучателя в неплатежоспособност;
3.2.обявяване на кредитополучателя   в несъстоятелност;
3.3.виновна невъзможност за плащане от страна на кредитополучател – физическо лице.
3.4.Застрахователната отговорност обхваща само покриването на преките загуби, включващи главница и възнаградителна лихва.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ЛИМИТИ

4.1. Застраховката на банкови кредити се сключва за определена застрахователна сума. Последната е равна на общия размер на всички банкови кредити, предмет на покритие по застраховката.
4.2. Застрахователната сума се вписва в застрахователната полицата на база планираните за отпускане от застрахования банкови кредити.
4.3. Плащанията на Застрахователя за срока на застраховката не могат да надвишават договорената и вписана в полицата застрахователна сума и лимит за всеки кредит, ако е договорен такъв.
4.4. По взаимна договореност при сключване на застраховката може да се определи и ФРАНШИЗ – самоучастие на Застрахования, в размера на всяка една щета.


 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя на база застрахователната сума.
5.1. При сключване на договора се заплаща минимална депозитна премия, определена от Застрахователя, която се дължи независимо от фактическия размер на предоставените банкови кредити.
5.2. Депозитната премия се отнася за целия срок на банковия кредит и служи като гаранция.
5.3. Застрахованият ежемесечно представя на Застрахователя отчет за предоставените през месеца банкови кредити, включени в застраховката.
5.4. Въз основа на  данните по т. 5.3. се определя размера на застрахователната премия за съответния договорен период.
5.5. Премията се плаща на вноски, платими на уговорения  падеж за всеки договорен в полицата период.
5.6. Ако се просрочи вторият или следващ го падеж, Застрахователят може едностранно да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати, при условията на чл.202 от КЗ.
5.7. Застрахователят може да увеличава или да намалява размера на Застрахователната премия в зависимост от измененията на рисковите обстоятелства, при условията на чл.192, ал.2 от КЗ.


Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД  на  25.06.2013 година.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg