ЗАСТРАХОВКА „РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ“

ЗАСТРАХОВКА „РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ“

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. Финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България, възникнали и изискуеми по време на действието на застраховката ;
2. Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България;
3. Финансови загуби от неплащане на задължение към Застрахования от длъжник физическо лице – български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България.
4. Застраховката може да има действие и за чужбина, ако това изрично е посочено в застрахователната полица и при платена допълнителна премия от Застрахования. Застрахователят може да изключи действието на договора за застраховка за територията на някои държави.
5.  Застрахован по тази застраховка може да бъде само  търговец по смисъла на Търговския закон  или друго юридическо лице (напр. кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, фондация), надлежно вписано като юридическо лице съгласно българското законодателство, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон на територията на Република България.

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ 

По тези Общи условия се застраховат рисковете от настъпване за Застрахования на:
1. Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице, с което Застрахованият е в договорни отношения,  към Застрахования;
2. Финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което Застрахованият е бил принуден да извърши, поради проявление на покрит по застраховката риск, и което при обичайни условия и ненастъпване на риска Застрахованият не би бил длъжен да направи;
3. Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на Застрахования, поради проявление на покрит по застраховката риск.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. Застраховката се сключва за срок от една година. В полицата може да се уговори по-дълъг или по-къс срок на действие.
2. Срокът на договора може да бъде удължен с писмено споразумение между страните. В този случай, Застрахованият следва да заяви интереса си от продължаване на срока на застраховката писмено пред Застрахователя най-късно до десет дни преди изтичането му и в същия срок да заплати на Застрахователя застрахователна премия за новия срок на действие на договора.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

1. Застрахователната сума е тази, за която са застраховани предполагаемите финансови загуби на Застрахования, посочена в застрахователната полица. Застрахователната сума се определя в български лева. При допълнително договаряне, може да се определи и във валута.
2. Размерът на застрахователната сума не може да надвишава очаквания или договорения размер на финансовата загуба.
3. Когато подлежащите на застраховане финансови загуби на Застрахования могат да произтекат от няколко или множество сключени от него договори и всички те се застраховат наведнъж, в полицата се посочва застрахователната сума за един договор и общата застрахователна сума общо за всички договори. Застрахователят може да ограничи общата застрахователна сума за всички договори до размер по-малък от произведението между Застрахователната сума за отделен договор и броя на договорите.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg