ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, РИБИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

I. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

1.1. едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
1.2. еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;
1.3. овце и кози на възраст над 3 месеца;
1.4. свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
1.5. птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;
1.6. кошери с пчели;
1.7. риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
1.8. фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.
2. Застраховат се и:
2.1. кучета;
2.2. елитни и състезателни коне;
2.3. патици и гъски за производство на черен дроб;
2.4. екзотични животни;
2.5. животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия.
3. Не се приемат за застраховане животни и птици:
3.1. болни, изтощени, куци, без зъби, слепи (частично или пълно), с наранявания, набивки, кожни заболявания (краста, лишеи и др.), залежали се преди и след раждане, а също така и животни със злонравни прояви, отпаднали от стадата като стопански брак и технологичен отпад.
3.2. показали положителна реакция при диагностични изследвания за заразни заболявания;
3.3. намиращи се в населени места, обявени за заразени, с изключение на видовете невъзприемчиви към заразната болест.
4. Животните, птиците, рибите и кошерите с пчели могат да бъдат обект на застраховане само при условие, че към датата на сключване на застраховката са напълно здрави, в добро състояние и са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение в съответствие със зооветеринарните изисквания.

II. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

1.  Застраховката покрива смърт или клане (убиване) по необходимост на животни, птици, риба и кошери с пчели, настъпили вследствие на:
1.1. пожар – за пожарообезопасени обекти;
1.2. природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния;
1.3. злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с МПС, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша, потвърдени и доказани от съответните органи или по анкетен път;
1.4. заразни болести или мерки за борба с тях, потвърдени лабораторно от ветеринарен институт (станция), както следва:
1.4.1. При едрите преживни животни – антракс, тетанус, туберколоза, бруцелоза, шап, бяс, лептоспироза, шарка, устрел, заразна пневмония, виброза, злокачествена катарална треска, злокачествен оток, луда крава.
1.4.2. При еднокопитните – антракс, тетанус, шап, туберколоза, сап, бруцелоза, бяс, лептоспироза, шарка, инфекциозна анемия, пастьорелоза, листериозна чума.
1.4.3. При свинете – антракс, тетанус, шап, туберкулоза, бруцелоза, пастьорелоза, бяс, лептоспироза, шарка, листериозна чума, червенка.
1.4.4. При птици:
1.4.4.1. Броилерите, подрастващи и родителско стадо – туберколоза, тиф-пулуроза, псевдочума, левкоза, марекова болест, шаркодефтирит, пастьорелоза;
1.4.4.2. Патици, гъски, мюлари – холера, орнитоза, вирусен хепатит, болест на Держи;
1.4.4.3. Фазани, пуйки, кеклици – туберколоза, псевдочума, холера, шарко-дефтирит, заразен синуит;
1.4.4.4. Кошери с пчели – американски (злокачествен) гницел, нозематоза и акароза;
1.4.4.5. Риба – вирусна хеморагична септицемия, хеморагична септицемия;
1.4.4.6. Кучета – антракс, тетанус, бруцелоза, както и всички заболявания включени в годишната ваксина.
1.5. Незаразни болести, както следва:
1.5.1. При едри и дребни преживни животни – запушване или скъсване на хранопровода, остра тимпания, чужди тела в предстомашието, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.2. При еднокопитни – запушване или скъсване на хранопровода, преплитане и превъртане на червата, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.3. При  свине – запушване или скъсване на хранопровода, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции;
1.5.4. При кучета – запушване или скъсване на хранопровода, чужди тела в стомаха, следродилни усложнения – руптури на матката, извръщане и изпадане на матката, следродилни залежавания, следродилни усложнения, следродилни инфекции.
2. Клане (убиване) по необходимост се извършва само с писмено нареждане на ветеринарен специалист при следните случаи:
2.1. застрахованият обект е застрашен от неминуема смърт в резултат на покритите застрахователни рискове;
2.2. изходът от проведеното лечение е неблагоприятен (летален);
2.3. във връзка с мерки за борба със заразни заболявания;
2.4. клане (убиване) по необходимост при загубване на разплодни и продуктивни качества.
3. Изключени рискове са:
3.1. Рискът от незаразни болести за телета и агнета до 6 месеца, прасета до 40 килограма живо тегло, птици, фазани, кеклици, пъдпъдъци, полезен дивеч, риба и пчелни семейства;
3.2. риска смърт или клане (убиване) по необходимост, причинени от:
3.3. военни действия, учения, граждански размирици и радиоактивно замърсяване;
3.4. умишлени действия или груба небрежност от страна на Застрахования, упълномощено от него лице или трето ползващо се лице;
3.5. неизпълнение на указанията на ветеринарните органи за лечение или за своевременно клане по необходимост, както и неспазване на ветеринарно-санитарните изисквания за оползотворяване на месото;
3.6. неспазване ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене (използване на недоброкачествени фуражи и вода), опазване на животните и невземане на мерки (непотърсена своевременно ветеринарно-медицинска помощ) за предотвратяване заболявания и смърт на застрахованите обекти;
3.7. клане по стопански съображения (безплодие, напреднала възраст, маломлечие, износеност на разплодните и продуктивните органи, промишлен брак и др.).
3.8. Не се обезщетяват вредите за изгубени или откраднати животни.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Максималните застрахователни суми се договарят за отделните видове животни, птици, риби и кошери с пчели и са съобразени със съществуващите пазарни цени, като задължително се вземат под внимание индивидуалните качества на животните (порода, възраст, разплодни и продуктивни качества и др.) и условията за отглеждане.
При животни и птици от групите подрастващи, угояване и бройлери за основа на застрахователната сума се взема пазарната изкупна цена на килограм живо тегло, за която животното може да се продаде при изтичане на технологичния срок на отглеждане или при достигане на определено тегло.
Застрахователната сума за кошери с пчели се образува като сбор от стойностите на кошера, меда, восъка и пчелното семейство.
Застрахователната сума за риба се образува на база на планираната продукция в килограми и пазарната изкупна цена за един килограм риба.
Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума.
Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованите обекти, броя на застрахованите животни, избраното застрахователно покритие и срока на застраховката.
Застрахователната премия се плаща еднократно или на разсрочени вноски.

СКЛЮЧВАНЕ, СРОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва въз основа на Заявление-въпросник по образец на Застрахователя. Преди сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да отговори на всички писмено зададени му от Застрахователя въпроси и да посочи в Заявлението-въпросник всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска и за условията, при които може да се сключи застраховката.
Застраховката се сключва след оглед на животните от ветеринарен специалист и представител на Застрахователя.
При подновяване на застрахователен договор без прекъсване ветеринарен преглед не се изисква.
Застраховка на риба се сключва след задължително лабораторно изследване.
 Едри и дребни животни, които могат да се индивидуализират чрез индивидуална ушна марка, се застраховат по списък, в който се посочва номера на гравираната идентификационна информация, който е неразделна част от застрахователния договор.
Когато не могат да бъдат индивидуализирани обектите (по индивидуална жълта пластмасова ушна марка), застрахователният договор се сключва за всички обекти от даден вид, отговарящи на условията и изискванията за застраховане.
През срока на застрахователния период собствениците са задължени в срок от 7 (седем) дни да застраховат и новопридобитите такива или достигнали застрахователна възраст, или тегло животни, птици и кошери с пчели.
В противен случай при  настъпване на застрахователно събитие Застрахователят ще намали (редуцира) застрахователното обезщетение съобразно съотношението между застрахования и наличния брой животни.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg