ЗАСТРАХОВКА „ПРАВНИ РАЗНОСКИ“

ЗАСТРАХОВКА „ПРАВНИ РАЗНОСКИ“

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

1.Основно покритие:
В рамките на договорената  Застрахователна сума (лимита на обезщетение), посочена в застрахователната полица, Застрахователят се задължава да поеме разноските на Застрахования във връзка с участието му в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства и да предостави други услуги, пряко свързани със застрахователния договор, по-специално когато Застрахованият: 
1.1. претендира обезщетение за претърпени от него вреди, или
1.2. бива представляван или защитаван във връзка с всякакви претенции, предявени спрямо него.
2.Разширено покритие:
При допълнителна договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея и срещу заплащане на допълнителна премия, покритието може да бъде разширено и по отношение на правните разноски за:
2.2. наказателно-правни производства срещу Застрахованото лице за престъпления, извършени по непредпазливост;
2.3. граждански искове към Застрахованото лице за непозволено увреждане, за което деяние Застрахованото лице е подведено под наказателна отговорност съгласно Основното покритие.
2.4. Покриват се правните разноски, понесени от Застрахованото лице за:
 
2.4.1. Предварителни разходи по обосноваване на претенцията:
а) разходи за набавянето на документи, необходими за защитата – удостоверения, преписи, извлечения, свидетелства, сертификати, свидетелски показания и др. подобни, в това число и разходи във връзка производства по обезпечение на доказателства;
б) разходи за превод и легализация на документи, ако това е наложително, с оглед конкретния казус.
2.4.2. Действителни разходи по обосноваване на претенцията:
а) действително заплатени адвокатски възнаграждения, но не повече от минималния размер на адвокатското възнаграждение за един адвокат съгласно нормативно предвидените минимални размери  в Република България; 
б) дължими държавни такси;
в) възнаграждения на вещи лица и експерти, ангажирани със съгласие на Застрахователя или назначени от съд или арбитраж;
г) разходи за арбитражни и помирителни производства.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА (ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ)

1. Лимитът на отговорност на Застрахователя във връзка със застрахователното покритие по застраховката, за срока на договора, се посочва в застрахователната полица и се определя, както следва:
1.1. Единичен лимит.
Отговорността на Застрахователя за обезщетение на всички правни разноски, възникнали по едно производство, представляващо застрахователно събитие, до окончателното му прекратяване с влязъл в сила акт, до посочения в застрахователната полица единичен лимит на обезщетение.
1.2. Общ лимит.
Отговорността на Застрахователя за обезщетение на всички правни разноски, възникнали по всички производства, представляващи застрахователни събития, до окончателното им прекратяване с влязъл в сила акт, до посочения в полицата общ лимит на обезщетение.
1.2.1. В лимитите на отговорност по застраховката не се включват обезщетенията, които Застрахователят, в срока на сключения застрахователен договор, е получил обратно, независимо от основанието за получаването им.
1.2.2. В застрахователния договор може да се уговори самоучастие /франшиз/.
1.2.3. Самоучастието може да бъде процентен дял или сума, която се поема от Застрахованото лице в случай на настъпване на застрахователно събитие.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Срокът на застраховката е 12 (дванадесет) месеца, ако в полицата не е уговорено друго.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните с 15-дневно предизвестие, течащо от деня на получаването му, освен ако е настъпило застрахователното събитие.
Застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички доказателствата и документите, необходими за установяване на основанието и размера на претенцията, както и допълнителните доказателства, изискани от Застрахователя, съгласно чл. 105 от Кодекса за застраховането. Застрахователят не носи отговорност за просрочия, дължащи се на обстоятелства извън неговия контрол;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се договаря на основата на тарифите на Застрахователя.
Ако през срока на действие на застраховката е договорено разширяване на покритието и/или увеличаване на лимитите и/или на застрахователната сума, премията за доплащане се определя пропорционално на остатъка от срока на застраховката.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg