Индустриален пожар

Индустриален пожар

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По тези Общи условия ЗАД “Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък  ЗАСТРАХОВАТЕЛ, застрахова срещу платена застрахователна премия движими и недвижими имущества на лица срещу пълна или частична загуба, пряка последица от настъпването на покритите рискове.

II. СТРАНИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

2.1. Страни по застрахователно правоотношение са Застрахователят и застрахованите лица, съгласно раздел I на тези условия.

III. ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

  1. Обект на застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на лица, наричани по-долу  ЗАСТРАХОВАН.
  2. Застраховката е валидна за имущества, намиращи се на адреса, посочен в застрахователния договор

IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застрахователят покрива пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на застрахователни събития, посочени в изброените по-долу рискове, групирани в клаузи, както следва:
4.1. ОСНОВНИ ПОКРИТИЯ
КЛАУЗА «А» – ПОЖАР
Пожар. Покриват се вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.
КЛАУЗА «Б» – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
“Б1” – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
“Б2” – действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.
4.2. По тези Общи условия Застрахователят изплаща обезщетение за преките загуби и вреди от настьпили застрахователни събития, покрити по тези условия.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

5.1. Застрахователната сума може да бъде договорена в лева или валута. Застрахователят не може да бъде задължаван над застрахователната сума.
5.2. Застрахователната сума се определя на базата на действителната стойност на подлежащото на застраховане имущество.
5.3. За групи имущества застраховката може да се сключи срещу “Първи риск”, като това изрично се записва в полицата. Ако застраховката е сключена срещу “Първи риск”, при настъпване на застрахователно събитие отговорността на Застрахователя е до действителния размер на щетата, но не повече от застрахователната сума (договорен лимит) за съответната група имущество.
5.4. Страните могат да договорят самоучастие на Застрахования в покриването на вредите (франшиз).
5.5. Ако към датата на настъпване на застрахователно събитие се установи, че :
5.5.1. договорената застрахователна сума е по-малка от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество, и то погине или бъде повредено, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и действителната, съответно възстановителната стойност. Ако застрахователният договор е сключен с уговорка срещу първи риск, обезщетява се пълният размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума. “;
5.5.2. договорената застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на погиналото или увредено имущество е налице надзастраховане. В този случай договорът остава в сила, като застрахователната сума се намалява до размера на действителната, съответно възстановителната стойност, а отговорността на Застрахователя е до размера на действителната стойност на погиналото или увредено имущество. В този случай Застрахователят не е длъжен да върне частта от платената премия, която съответства на разликата между уговорената застрахователна сума и действителната, съответно възстановителната, стойност на застрахованото имущество, освен ако застрахованият е бил добросъвестен.
5.6. Ако при настъпване на застрахователното събитие се установи, че за увреденото имущество има сключена друга застраховка/и, покриваща същите рискове, Застрахователят отговаря в такава пропорция спрямо общия размер на вредата, в каквато застрахователната сума на погиналото или увредено имущество по тази застраховка се отнася към общата застрахователна сума от тази и другата застраховка/и. Това правило се прилага независимо дали Застрахованият е предявил претенция към други застрахователи.

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

6.1. Застрахователната премия се определя по тарифите на Застрахователя. Тя може да бъде договорена в лева или във валута (валутата, в която е договорена застрахователната сума).
6.2. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор. Страните могат да договорят плащане на премията на разсрочени вноски. В този случай при сключване на застрахователния договор Застрахованият плаща първата вноска от премията. Застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията.
6.3. В случаите на разсрочено плащане, вноските от застрахователната премия се плащат на падежите, уговорени в застрахователния договор. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, Застрахователят може да прекрати договора след изтичане на 15 дневен срок от датата, на която застрахованият е получил писмено предупреждение. Писменото предупреждение за прекратяване ще се смята връчено и когато в застрахователната полица застрахователят изрично е посочил, че след изтичането на 15-дневния срок от датата на падежа на разсрочената вноска настъпва прекратяване на договора.
6.4. Ако се плати закъснялата вноска преди изтичането на срока по предходната точка, застраховката продължава действието си по първоначално договорените условия от деня, следващ плащането.
6.5. Когато застрахователното събитие настъпи преди определения срок за внасяне на разсрочената вноска, Застрахователят има право да я приспадне от определеното застрахователно обезщетение.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

7.1. Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната отговорност за различните групи имущества. Сумата на обезщетенията за всички застрахователни събития през застрахователния период не може да надвишава застрахователната сума за съответното имущество, посочена в застрахователната полица.

7.2. Размерът на обезщетението при пълна загуба на имущества е до действителния размер на вредата към момента на настъпване на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната им сума, посочена в застрахователната полица.

7.3. При определяне размера на обезщетението се приспада договореното самоучастие на Застрахования.

7.4. Застрахователят е длъжен да изплати или откаже писмено изплащането на обезщетението в 15-дневен срок от представяне на всички изискани от Застрахователя документи и данни, необходими за установяване на вредите по основание и размер.

7.5. Обезщетението при сключени застраховки във валута е дължимо в левовата равностойност на съответната валута по фиксинга на БНБ в деня на изготвяне на плащането.

7.6. Застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение, ако по време на огледа на вредите или след неговото провеждане се установи, че Застрахованият е посочил неверни данни за причините за настъпване на застрахователното събитие, за размера на вредите или умишлено е създал условия или предпоставки за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване и разпространяване на неговото разрушително действие.

Тези Общи условия по застраховка “ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” са приети с Решение н Съвета на директорите  на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на 25.06.2013 г.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg