Застраховка “Сигурен дом”

Застраховка “Сигурен дом”

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “СИГУРЕН ДОМ”


03 октомври – 31 декември 2016 г.

Застраховка „Сигурен дом“ с отстъпка до 50% от стандартната тарифа за посочения период

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Движими и недвижими имущества, собственост или държани на законно основание от физически лица.

СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

Полицата се сключва за срок от 1 (една) година, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, и изтича в 24.00 часа на деня, указан за неин край.
Необходимо документи при сключване на застрахователния договор:

  • попълнено и подписано Въпросник – предложение по образец на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Покрива се пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на настъпване на изброените по-долу рискове, групирани в клаузи:

КЛАУЗА «А» – ПОЖАР

Вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

КЛАУЗА «Б» – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
  • Б1 – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
  • Б2 – действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.
КЛАУЗА «В» – АВАРИИ

·         В1 – Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
·         В2 – Покриват се вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг;
·         ВЗ – Късо съединение.

КЛАУЗА «С»- ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

·         С1 – Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
·         С2 – Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом.
·         СЗ – Чупене на стъкла – вреди в резултат на злоумишлени действия на трети лица или на случайно падане, блъскане или удар от твърд предмет, изразяващи се в счупване на стъкла и повреждане на дограма.

КЛАУЗА «К» – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ГРАБЕЖ

·         К1 – отнемането на застраховано имущество от владението на ЗАСТРАХОВАНИЯ без негово съгласие.
·         К2 – отнемане на застраховано имущество от мястото на застраховане чрез използване на сила или заплашване.
·         К3 – кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори.

КЛАУЗА «З» –  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Земетресението представлява вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра. Франшиз на ЗАСТРАХОВАНИЯ – 2 % от Застрахователната сума.

КЛАУЗА «Р» – РАЗХОДИ

Покриват се целесъобразно направените разходи в размер до 5 % от общата застрахователна сума за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие, вкл. разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество, дори ако усилията на ЗАСТРАХОВАНИЯ са били безуспешни.

КЛАУЗА «О» – ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

По този риск се покрива отговорността за вреди на трети лица, причинени от застрахования в резултат от или вследствие на настъпване на риск, покрит по условията на застраховка на имуществото и в срока на нейното действие.

КЛАУЗА “Ж” – ЗЛОПОЛУКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

По тази клауза се застраховат физически лица, живеещи в едно домакинство на адреса, посочен в полицата като “адрес на застрахованото имущество” и имащи там постоянно/ настоящо местожителство. Домакинство са лицата без оглед на родствена връзка помежду им, живеещи заедно в обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет. Покрити рискове:

· смърт вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници и/или ползващото лице; За този риск не се застраховат малолетни лица, както и лица, поставени под п ълно запрещение.

·  трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайна загуба на работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК (Териториална/Национална експертна лекарска комисия).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, Застрахованият е длъжен:

  • да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и или др.), да изпълни всички свои задължения, посочени в Общите условия на застраховката, и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието.
  • да уведоми и в писмен вид ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, но не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаване на събитието, като запази увреденото имущество за оглед. При кражба, грабеж или злоумишлен палеж този срок е 24 часа.
  • да вземе всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите по застрахованото имущество.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне на всички изискани от застрахователя документи.
 
По застраховка „Сигурен дом“ се прилагат Общите условия по застраховката, приети с решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, в сила от 25.04.2016 г.

 

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg