ОБЩА ГО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

С тези Общи условия  ЗАД „Асет Иншурънс” АД, наричано по-нататък Застраховател, сключва договори по застраховка “Обща гражданска отговорност” с физически и юридически лица с постоянно местоживеене, съответно седалище в Република България и упражняващи на законно основание дейност на нейна територия.
Всяка една застраховка се сключва освен по тези Общи условия и по Специални условия, в които се конкретизират видът и спецификата на отговорността, като те се прилагат към съответната застрахователна полица.
Всички плащания и лимити по застрахователния договор са в левове, освен ако не е договорено друго.
Предложението за сключване на застрахователния договор, въпросника на застрахователя във връзка с предложението, и приложенията към тях, тези Общи условия, Специалните условия застрахователната полица и всички добавъци и сметки към нея представляват неразделна част от застрахователния договор.

II. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

Обект на застрахователна защита е установената или чрез влязла в сила присъда или чрез влязло в сила решение на български съд гражданска отговорност на застрахования за вредите, които той виновно е причинил на трети лица в резултат от упражняването на своята дейност и за които вреди той отговаря, съгласно действащото българско законодателство.

 III. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Различните отговорности от вида „Общата гражданска отговорност“ се конкретизират в специалните условия на Застрахователя.

 IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ЛИМИТИ

Застрахователните суми за обезщетения за телесни наранявания на трети лица и лимитите на застрахователни обезщетения за унищожено или частично повредено имущество на трети лица се договарят при сключването на застраховката, както за едно събитие (едно лице), така и общо за всички събития (лица) за срока на застраховката.
Обезщетенията за имуществени вреди са до размера на действителната стойност на отделните вещи.
Плащанията на Застрахователя за срока на застраховката не могат да надвишават договорените и вписани в Полицата застрахователни суми и лимити на обезщетения.
Ако при сключване на застраховката е било договорено самоучастие (ФРАНШИЗ), то размерът на обезщетението ще се намали с договорения процент на самоучастието.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя на база застрахователната сума.
Тя се заплаща еднократно и в пълен размер при сключването на застраховката, ако не е уговорено друго.
При разсрочено плащане на застрахователната премия, първата вноска следва да се заплати на Застрахователя при сключване на застрахователния договор, а останалите вноски  -до датата  на падежа, определен в застрахователната полица.
При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия на падежа съгласно застрахователната полица, застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. 

VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Застрахователят ще обезщети Застрахования:
Срещу всички суми, които Застрахованият е съдебно задължен да заплати като щети за телесно увреждане, смърт или нанесени щети на имуществото на трето лице, причинени от застрахователно събитие, но не повече от договорения в полицата лимит.

Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс” АД  на  25.06.2013 година.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg