ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

 I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застрахова се реколтата от земеделските култури, овощните, зеленчуковите, розовите и черничевите градини, овощните разсадници (питомници), лозята, ягодите, малините, културната шипка, културната къпина, маточниците, вкоренилищата, медицинските растения, френското грозде (касис), хмел, разсади, семенилищата и цветята за семе и продажба, луковици, цветя за рязан цвят – в свежо състояние, и култури, отглеждани в  парници и оранжерии (с или без отопление) и други култури, отглеждани с производствена цел.
2.Не се застраховат :
2.1. реколтата от естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, насаждения с укрепително мелиоративно предназначение, декоративни дървета и храсти;
2.2. трайни насаждения в период на изграждане, на отглеждане в период до встъпване в плододаване и като ДМА в период на експлоатация(плододаване);
2.3. културите в опитни полета, отглеждани за научна и експериментална цел.

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

1. Застрахователят покрива преките количествените вреди, изразяващи се в механично увреждане (пречупване, разкъсване, оронване, увреждане на листата, леторастите, стъблата и плодовете или на цели растения и др.), както и разходите направени от Застрахования за ограничаване размера на вредите, причинени от рисковете, групирани в клаузи както следва:
1.1. Клауза 01 – Градушка и буря;
1.2. Клауза 02 – Градушка, буря и проливен дъжд;
1.3. Клауза 03 – Градушка, буря и пожар;
1.4. Клауза 04 – Градушка, буря, проливен дъжд и пожар;
1.5. Клауза 05 – Осланяване;
1.6. Клауза 06 – Наводнение;
1.7. Клауза 07 – Киша;
1.8. Клауза 08 – Измръзване и изтегляне (за есенни житни култури и рапица);
1.9. Клауза 09 – Задушаване (запарване).
2. Рисковете по клаузи от 05 до 09 не се предлагат самостоятелно, а винаги в комбинация с някоя от клаузите от 01 до 04.  При избор на Клауза 07, същата може да се сключи само като се комбинира с Клаузи 02 или 04. Покриват се вреди от градушка, буря, пожар и наводнение за културите на корен, както и след като бъдат пожънати (разделна жътва), покосени или складирани на кръстци, копи и др., оставени на мястото на застраховката в технологичните срокове за прибиране.

III. НАЧАЛО НА ЗАСТРАХОВКАТА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застраховката влиза в сила в 00:00 часа на деня, посочен за начало в полицата, при условие че е платена застрахователната премия или първата вноска от нея, ако няма допълнителни условия. Застраховката изтича след пълното прибиране на реколтата по видове култури, не по-късно от обичайното за съответните райони време, но максимум до 24:00 часа на 20 ноември. 
Отговорността на Застрахователя за различните култури започва както следва:
1. култури, които се сеят, картофите и цветята от луковици – от момента на поникването им;
2. многогодишни сяти треви – от започване на вегетацията им през втората и следващите години;
3. култури, които се разсаждат – след разсаждането им на постоянно място;
4. овощните култури – след прецъфтяването им и видимо образуване на плода;
5. розовите насаждения – от появата на цветните пъпки;
6. насаждения от лавандула – от появата на цветоносните стъбла;
7. лозята – от пускането на ресите;
8. овощните разсадници, маточниците и лозовите вкоренилища – от появата на пролетните леторасти;
9. ягодите, малините, културната шипка и къпина и черното френско грозде (касис) – от започване на цъфтежа.
Отговорността на Застрахователя по Клауза 05 започва в 00:00 часа на 20-ти април и се прекратява в 24:00 часа на 1-ви октомври.
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно от всяка от страните със седемдневно писмено предизвестие, като срокът за предизвестието започва да тече от деня на получаването му.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

  1. Застрахователна сума е тази, за която е застрахована реколтата от даден вид земеделска култура.
  2. Размерът на застрахователната сума се договаря между Страните и е в границите на установените от Застрахователя лимити. Застрахователната сума се  съобразява с пазарните условия и с производствената възможност на района, в който се отглеждат културите. Максималната застрахователната сума на декар не може да надвишава   действителната пазарна стойност на реколтата.
  3. Застрахователната сума се отнася за основната продукция, за което се отглеждат културите.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия се определя от Застрахователя, съгласно действащата тарифа към момента на сключване и зависи от застрахователната сума на декар, размерът на засетите (засадени) площи,
рисковият клас за района, в който се намира културата и избраните от Застрахования клаузи.
 Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на 3 (три) вноски. При разсрочено плащане първа вноска е в размер не по-малък от 30% и се издължава при сключване на застраховката, а останалите две вноски се издължават  в срокове, договорени между страните, но не по късно от 31 юли за житни култури и рапица и до 31 август за другите земеделски култури, освен ако в застрахователната полица е договорен друг срок.
При сключване на застраховката, застрахователят може да приложи отстъпка „авансов бонус”. При възникване на щети, бонусът се приспада от обезщетението по посочена в полицата схема.

VI. ОГЛЕД И ОЦЕНКА НА УВРЕДЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Огледът и оценката на увредените култури се извършват от комисия, която изготвя оценителен протокол.  Оценяването на размера на вредите се извършва по метода на преброяване и пресмятане на запазените, частично увредените и напълно унищожените растения и плодове в определени по място и брой пробни парцели с еднакви размери и разположени по начин, обхващащ пострадалата земеделска култура в съответната площ. Размерът на вредите се определя в процент щета.
Когато увредените култури след събитието продължават своето развитие и се очаква в резултат на възстановителната им способност известно възстановяване на загубата, задължително се извършват две оценки на място: предварителна – непосредствено след събитието и окончателна – до прибирането на реколтата.

Помощ при събитие

Огледи на автомобили се извършват на бул.БЪЛГАРИЯ №1 
(между хотел ХИЛТЪН и Гарнизонно стрелбище – ул. Астана 1)  

Работно време:  понеделник-петък  9.00 – 17.30 часа 

Телефон: 02 9047744
02 9047754

Офис Litex Tower
адрес: Litex Tower кв. Дианабад , ул. Лъчезар Станчев 3, партер.
тел.: +359 876 933 357

Регионален представител  БЛАГОЕВГРАД

адрес: Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 21 ет. 1
тел.: +359 894 445 566 – Благоевград
е-mail: blagoevgrad@assetins.bg

 

Регионален представител БОТЕВГРАД
адрес: Главен път I-1 Ботевград-София,
с. Врачеш, пл.”Розите” 1
тел.: +359 887 913 400
е-mail: botevgrad@assetins.bg

Регионален представител гр. БУРГАС
адрес: гр. Бургас, ул.Одрин №15
тел.: +359879201916,
е-mail: burgas@assetins.bg

Ликвидационен център гр. БУРГАС
След кръговото движение на главния път Е-87 за Варна,
първото разклонение в ляво
тел.: Ликвидация: +359889635949 Милан Георгиев
е-mail: mgeorgiev.asset@gmail.com

Регионален представител гр. ВАРНА

адрес: гр. Варна, улица Андрей Сахаров 1 , сградата на Пътстрой
тел.: +359 52 58 03 54 +359 888 850 710
е-mail: varna@assetins.bg

Регионален представител гр. ВАРНА
адрес: гр. Варна, бул. Левски 19А   Асет Варна 2
тел.: 0899956163
е-mail: newoffice_varna@assetins.bg

Регионален представител ВЕЛИНГРАД

адрес: Велинград
тел.: +359 882 899 997
е-mail: viktorblagov@gmail.com

Офис ДИ АН 08
адрес: Велинград, булевард Съединение 185
тел.: +358890909001
е-mail: assetinsvelingrad@abv.bg

Регионален представител гр. ВРАЦА
адрес: гр. Враца, ул. „Георги Пенчев“ 2 до вход Б
тел.: +359 886 49 84 54
е-mail: vraca1@assetins.bg
 

Регионален представител гр. КЪРДЖАЛИ
адрес: гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски №8 /партер/, офис №2
тел.: +359 885 694 984
е-mail: kardzhali@assetins.bg

Регионален представител ЛОВЕЧ – АСЕТ АЙ ПИ ЕС

адрес: гр. Ловеч, бул. България 74
тел.: +359 877 07 09 09
е-mail: assetips@abv.bg

Регионален представител гр. МОНТАНА

адрес: гр. Монтана, бул. Трети март 92, ет. 4, офис 10
тел.: +359 96 311649, +359 877 70 70 84, +359 878 198 999
е-mail: asset_montana@abv.bg

 

Регионален представител гр. ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. Христо Ботев №192
тел.: +359 892 257 321
е-mail: pazardzhik@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЕРНИК
адрес: гр. Перник, ул. Кракра №39
тел.: +359899833013
е-mail: pernik@assetins.bg,
alpa3000@abv.bg, maqdobrenova@gmail.com

Регионален представител гр. ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, бул. Русе 118 бензиностанция “СПРИНТ ОЙЛ”
тел.: +359 889 648 666
е-mail: pleven@assetins.bg

Регионален представител гр. ПЛОВДИВ

адрес: гр. Пловдив, УЛ. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 15А
тел.: +359 886 736 290
е-mail: plovdiv@assetins.bg

Регионален представител гр. Пловдив – ФИНАНС ИНВЕСТ
адрес: гр. Пловдив, ул. Брезовска 4 A, ет. 1, офис 1
тел.: +359 877 461 295
е-mail: plovdiv_asset@assetins.bg

Център Ликвидация гр. Пловдив
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
посока Асеновград след моста на Марица
тел.: +359 896 255 523

Регионален представител гр. РУСЕ

адрес: гр. Русе, ул. Славянска №14
тел.: +359 888 066 998
е-mail: ruse@assetins.bg

Регионален представител гр. САМОКОВ

адрес: гр. Самоков, ж.к. Самково, бл.9, вх.Б, ет.3, ап.31
тел.: +359 897 887 055, +359 878 870 718
е-mail: azemobg@abv.bg, galevdimityr@gmail.com

 

Регионален представител гр. СИЛИСТРА

адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа №22
тел.: +359 886 622 947
е-mail: silistra@assetins.bg

Регионален представител гр. СЛИВЕН
адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №23
тел.: +359 878 318 435
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. СТАРА ЗАГОРА
адрес: бул.Патриарх Евтимий 130 /Партер/ +359 877 183 474
е-mail: sliven@assetins.bg
 
Регионален представител гр. ХАСКОВО
адрес: гр. Хасково, бул.България №148
(Срещу Централна поща) “ЕОС 2015” ООД
тел.: +359 882 40 24 33; +359 892 28 58 88
е-mail: haskovo@assetins.bg; assetins_hs@abv.bg
Офис гр. ШУМЕН
адрес: ул. Университетска 2 (студентски парк)
тел.: +359 897 817 266, +359 893 845 333
е-mail: shumen@assetins.bg 
Регионален представител гр. ЯМБОЛ

адрес: гр. Ямбол, ул. Хан Кубрат №2
тел.: +359 88 7207229
е-mail: yambol@assetins.bg